Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zambrowie

Deklaracja dostępności

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZAMBROWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

- nieliczne opisy nagłówków nie zawierają tekstu -nieliczne linki nie zawierają treści lub tytułu -zastąpienie nazwy linku obrazkiem - niektóre elementy strony posiadają takie samo ID

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: KAZIMIERA KROPIEWNICKA
 • e-mail: mp3@zambrow.org
 • nr telefonu: +48862712085

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie
 • Adres: UL. MAGAZYNOWA 2A
 • E-mail: mp3@zambrow.org
 • Telefon: +48862712085

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd ten prowadzi do wejścia głównego. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do dyspozycji jest hol, korytarze oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. Do budynku przedszkola można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku znajduje się plan ewakuacji, drogi ewakuacyjne są oznakowane. Nie ma oznaczeń napisanych alfabetem brajla. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego..

Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotu publicznego