Menu
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu

Procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Zambrowie

Procedura I
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut przedszkola.

Cel procedury

           Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przed­szkolu.

Zakres procedury

            Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką nauczyciela oraz odbierają w ustalonym czasie,
  są zobowiązani znać system kar i nagród stosowanych w grupie dziecka.
 2. Nauczyciele: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.
 3. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka
  w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci, i sprzętu w sali zabaw.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 4. Udostępnienie na stronie internetowej przedszkola

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Opis procedury

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci,
  a w przypadku narażenia ich na niebez­pieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola według godzin wskazanych w umowie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela. Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela.
 3. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z deklaracją w umowie.
 4. Od godziny 7:30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas
  do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.
 6. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 7. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. W razie różnych sytuacji życiowych np. Korzystanie z toalety przez nauczyciela, nauczycielkę wspiera w opiece personel pomocniczy np. pomoc nauczyciela, woźna- oddziałowa.  Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 8. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bieli­zny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.
 9. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach - nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynno­ściami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 11. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci, i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bez­pieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bez­konfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 15. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wy­łącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 16. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 17. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają.
 18. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przycho­dzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
 19. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 20. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóź­nia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 21. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stano­wiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
 22. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające
  na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

Procedura II
Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. z 2001 r.
  Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.).

Cel procedury

      Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania i przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych)
      lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

      Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu
      do przedszkola do momentu ode­brania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.
 2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
 3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
  od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

Opis procedury

Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo dziecka pozostawio­nego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi
  i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 7:30 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinfor­mowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

Odbieranie dzieci

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko
  w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. W oddziałach dziennego pobytu dzieci znajdują się wykazy osób upoważnionych
  do odbioru dzieci.
 4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości
 5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie
  pisemnej.
 8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.
 9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
  z przedszkola przez upoważ­nioną przez nich osobę.
 12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem są­dowym.
 13. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się,
  czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 14. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego
  w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
 15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczy­cielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.
 16. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 17. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 18. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 19. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz na­uczyciel.
 20. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
 21. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbiera­nia dzieci.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się
po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z kartą zapisu dziecka do przedszkola i oświadczeniami.
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani
  do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnie­nia innego sposobu odebrania dziecka.
 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
  o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dziec­kiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:
  1.    powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
  2. odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do od­bioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zo­staje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej). Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane
  z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podej­muje policja.

Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba
  ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzi­ca/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
 3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrek­tor może:
  1. podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli
   są rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców),
  2. gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej)
 5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko
  z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.
 8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejo­nowego.

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie,
  o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiada­mia policję.

 

 
 
             Program Wychowawczy
              Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie
 
 
 
 
  "Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich  stał   się  tym,    
    kim stać się może"                                                                                
                                                                      Janusz  Korczak
 
 
 
 
Program Wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie realizowany w grupach dzieci 2,3,4,5,6 - letnich
 
I. WSTĘP
Program Wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości.
Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym.
Jednym z priorytetów pracy przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej.
Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych . Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.
Program jest podzielony na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:
 
 
 
- Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe
- kontroluj swoje zachowanie
- bądź kulturalny
- bądź koleżeński
- dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwoju,
rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świata wartości
dziecka. Nauczyciel realizujący program musi pamiętać o tym, iż dziecko
najlepiej uczy się, poznaje i zapamiętuje przez własne działanie. Celem działań
nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu
konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez
to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.
 
II ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 
Do głównych założeń programu należą:
- stwarzanie sytuacji , w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,
- obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,
- dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich,
- kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych , sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
- lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,
- integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,
- poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,
- umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,
- przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,
- poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.
Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, o literaturę psychologiczno - pedagogiczną i doświadczenia własne .
 
III CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
 
Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.
 
Cele programu:
 
1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi
 
 
•kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…
•polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
•rozróżniania dobra od zła,
4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
5.Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja"
6.Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
7.Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
9.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych
 
IV ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
Zadanie - poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
•kultywuj tradycje swojej rodziny
•rozmawiaj z rodzicami o ich pracy
•pamiętaj o uroczystościach rodzinnych
•szanuj język ojczysty i tradycje narodowe
•poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.
•wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.
•wykonanie drzewa. genealogicznego swojej rodziny
•prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków.
•realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.
•w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej
•jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
•zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski.
•pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.
okazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów.
 
Zadanie - kontroluj swoje zachowanie
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•unikaj krzyku, kłótliwości
•przestrzegaj zawartych umów, reguł
•oceniaj zachowanie, a nie osoby
•wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany
•korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach
•ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki
•wystrzegaj się kłamstwa
•mów o swoich uczuciach, odczuciach
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np:
zgodnego zachowania się podczas zabaw , kulturalnego włączania się do zabaw kolegów
 
 
•korzystania ze sprzętu i zabawek
•porozumiewania się umiarkowanym głosem
•przestrzegania zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali
•ponoszenia konsekwencji łamania przyjętych umów.
•reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę.
•uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów)
•uczenie dzieci wyrażania umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych.
•zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru).
•poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury).
•poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych.
•udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:
rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji w utworach literackich i w sytuacjach codziennych
•podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań
•układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków
•rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.
•podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach.
•włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka.
•systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby.
•uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.
 
Zadanie -bądź kulturalny
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję
•nie mów z pełnymi ustami
•okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom
•pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań
•bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych)
•dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie)
•słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i przedszkolu (sprzątanie swoich zabawek, układanie książek itp.)
•uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny (spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi i starszymi)
•uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuje, przepraszam)
•dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postaci z literatury itp.)
•utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino)
•poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
•uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa
•rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr'u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
•opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki itp.)
•przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew i krzewów, uczestniczenie w corocznej akcji "Sprzątanie Ziemi, Sprzątanie Świata"
Zadanie -bądź koleżeński
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•zgodnie baw się z kolegami
•szanuj cudzą własność
•dziel się z innymi tym co masz
•nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi
•nie wyrządzaj krzywdy innym
•nie rób drugiemu co tobie niemiłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przerywaj)
•pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
•interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności, wytworów pracy kolegów,
•rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi)
•uczenia się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni
•słuchanie kolegów pełniących dyżur podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom,
" wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)
•sprawianie radości choremu koledze przez, np. wspólne pisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny,
•dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych)
•sprawianie radości innym dzieciom, przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,
•opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)
 
Zadanie-dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Stosuj zasadę "w zdrowym ciele, zdrowy duch"
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,
•często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu,
•hartuj swój organizm,
•ubieraj się odpowiednio do temperatury
•zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
•pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
•zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
•nie obawiaj się wizyty u lekarza, mów o tym czego się boisz,
•unikaj hałasu,
•nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw,
•nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia,
•informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
•pamiętaj swój adres zamieszkania,
•unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
•zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
•nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
•przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach
•czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu)
•uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych "Ubieram się sam"
•kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw
•systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji
•rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym,
•stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.)
•uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.)
•udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia,
•cykliczne spotkania z policjantem
•ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,
•przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych)
•omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości,
•zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań
•poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
•spotkanie z weterynarzem- omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore,
•rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,
•dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje)
 
V PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 
1. METODY PRACY:
 
•Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
•Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
•Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula,
•Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, quizy
 
2. FORMY PRACY
 
 
•Praca indywidualna
•Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
•Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
•Spacery i wycieczki
•Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
•Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
•Udział w konkursach, festiwalach , quizach, turniejach
 
 
3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:
 
•Sale zabaw dla każdej grupy
•Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw
•Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw
•Ogród przedszkolny
 
VI PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
 
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:
 
•Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
•Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
•Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
•Wyrażania swoich uczuć i myśli.
•Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
•Opieki i ochrony
 
Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:
 
•Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności
•Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go
•Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego
•Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich
•Akceptacji takim, jakim jest
•Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi
•Indywidualnego tempa procesu rozwojowego
•Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
•Korzystania z dóbr kulturalnych
•Poszanowania własności
•Znajomości swoich praw i korzystania z nich
•Ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje
•Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi
•Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych
•Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw
•Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc
•Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania
•Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji
•Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności
•Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
•Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
•Regulowania własnych potrzeb
•Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej
 
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów ,przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
 
•Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
•Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. Związane ze zdrowiem dzieci
•Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
•Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
•Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych
 
VII PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
 
Rodzice mają prawo do :
 
•zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie
•uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń
•wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola
•wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców
•uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
•czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola
•wspierania przedszkola w jego działaniach
 
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 
•przestrzeganie Statutu Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie
•wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
•respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
•przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
•przestrzeganie godzin pracy przedszkola
•informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
•przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
•wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku
 
 
 
 
VIII ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA
 
Nauczyciel:
 
•współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, włącza rodziców w życie przedszkola
•planuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty
•zbiera informacje o dzieciach - prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka
•współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczni - pedagogiczną
•wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju
•kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
•dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich
•tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy
•wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej
•otacza indywidualną opieka każdego z wychowanków i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości
•utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju
•współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
•dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków
•sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi
•prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami
•doskonali swoje kwalifikacje zawodowe
•dąży do pełni własnego rozwoju osobowego
•współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu
•przestrzega podstawowe zasady BHP i PPOŻ. Oraz dyscyplinę pracy
 
Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
 
•poznanie środowiska rodzinnego wychowanków
•współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych
•prowadzenie pedagogizacji rodziców
•stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach
•inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska
•przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy
•przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych
•inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki
 
IX ZASADY ZACHOWAŃ DZIECI
 
Ustalone zostały zasady , w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:
•zachowania podczas posiłków
•zachowania w łazience
•zachowania w szatni
•zachowania w sali
•zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
•zachowania podczas wycieczek i spacerów
•zachowania podczas imprez i uroczystości
 
1. Zasady zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków
 
•siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi
•jemy w ciszy
•jemy z zamkniętymi ustami, powoli
•sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie
•odchodząc od stołu cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy "dziękuję"
 
2. zasady zachowań w łazience
 
•mycie rąk
- podwijamy rękawy
- moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy
- zakręcamy kran
- otrząsamy ręce nad umywalką
- wycieramy dłonie w ręcznik
- zużyty ręcznik wyrzucamy do kosza
 
•pielęgnacja zębów
- do kubka wlewamy letnią wodę
- dwukrotnie płuczemy usta
- na szczoteczkę wyciskamy pastę
- myjemy zęby okrężnymi ruchami
- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą
- płuczmy szczoteczkę i wkładamy ją do kubka do góry włosiem
- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu
 
 
•higiena potrzeb fizjologicznych
- korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
- zawsze po sobie spłukujemy toaletę
- myjemy ręce po wyjściu z toalety
 
3. zasady zachowań w szatni
- starannie układamy swoją odzież i buty
- pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem
- po powrocie do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę
- przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży
- starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę
- pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy
 
4. zasady zachowań w sali
- nie biegamy
- dzielimy się zabawkami
- mówimy umiarkowanym głosem
- przestrzegamy reguł w trakcie zabawy
- nie bijemy innych
- sprzątamy po sobie
- nie niszczymy zabawek
- używamy zwrotów grzecznościowych
 
5. zasady zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
- bezpiecznie korzystamy z urządzeń
- nie popychamy innych
- nie bijemy się
- pomagamy sobie
- nie oddalamy się z terenu ogrodu
- słuchamy poleceń nauczyciela
 
6. zasady zachowań podczas wycieczek i spacerów
- idziemy kolejno parami
- nie popychamy się
- uważnie słuchamy
- przestrzegamy zasad ruchu drogowego
- nie oddalamy się
 
7. zasady zachowań obowiązujące podczas imprez i uroczystości
 
- słuchamy poleceń nauczyciela
- zajmujemy wyznaczone miejsce
- witamy się z gośćmi
- uważnie słuchamy
- żegnamy się z gośćmi
- wychodzimy w ustalonej kolejności
 
X SYSTEM NAGRÓD I KAR
 
Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania
 
•pochwała wobec grupy
•pochwała indywidualna
•pochwała przed rodzicami
•atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
•darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
•drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ,dyplom
Nagradzamy za:
 
 
•stosowanie ustalonych umów i zasad
•wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
•wypełnienie podjętych obowiązków
•bezinteresowną pomoc innym
•stosowanie zasad ochrony przyrody
•aktywny udział w pracach grupy
 
Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.
 
Formy upomnienia za niestosowanie się do ustalonych zasad:
 
 
•upomnienie słowne
•rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
•wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
•odsunięcie na krótki czas od zabawy
•zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
•poinformowanie rodziców o przewinieniu
 
Kary stosujemy za:
 
 
•nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
•stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
•zachowania agresywne
•niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
•celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
 
 
 
 
XI MODEL NAUCZYCIELA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZAMBROWIE
 
DOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:
W relacjach z wychowankami:
•jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju
•zna i przestrzega prawa dziecka
•jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia
•jest kreatywny i empatyczny
•częściej stosuje nagrody niż kary
•zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic
•potrafi przyznać się do pomyłek i błędów
 
W relacjach z rodzicami:
•wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej
•pogłębia wiedzę rodziców - informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka
•wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych
•uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka
•stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowisk wychowawczych dziecka
•zna warunki życia dziecka
•odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym
 
XII KODEKS PRZEDSZKOLAKA
 
Jestem dobrym/ dobrą kolegą/ koleżanką dlatego:
•szanuję własność innych
dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
•chętnie pomagam innym
•mówię "proszę", "przepraszam", "dziękuję", "dzień dobry", "do widzenia"
•zawsze bawię się zgodnie
•proszę o to czego chcę - ale nie wymagam
•szanuję pracę innych
•dbam o czystość i porządek
•pytam o zgodę kolegów i dorosłych
•dbam o książki i zabawki
•nie biję, nie popycham, nie krzywdzę innych
•nie wyśmiewam się z innych, nie sprawiam im przykrości
•szanuję zdanie innych
•mówię , co czuję i co myślę
•nie przeszkadzam w zabawie i pracy innym
 
XIII KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA
 
Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:
DZIECKO - KTÓRE:
 
•Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.
•Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
•Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.
•Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
•Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
•Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych
•Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie"ojczyzna".
•Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
•Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
•Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
•Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
•Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę  w sytuacjach trudnych.
•Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć,
życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
•Potrafi odróżniać dobro od zła.
•Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności
i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca
rozpoczętej pracy.
•Interesuje się otaczającym światem, poszukuje  odpowiedzi na nurtujące go pytania.
•Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki pro zdrowotnej.
•Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
•Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
 
RODZIC - KTÓRY:
•Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
•Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela
•Czuje się współgospodarzem placówki
•Bierze czynny udział w życiu przedszkola
 
UWAGI KOŃCOWE:
 
•Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych
•Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami
 
SPOSOBY EWALUACJI:
 
Aby przekonać się, czy zaproponowany plan ma pożądany wpływ na wychowanków, pedagogów, personel, środowisko rodzinne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji - działań zmierzających do stwierdzenia, czy zawarte w nim
treści są skuteczne w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Istotne jest, więc określenie efektywności i badanie przyrostu kompetencji poprzez zaplanowane działania.
 
Sposoby ewaluacji:
1. Analiza dokumentacji pedagogicznej:
• plany miesięczne,
• zapisy w dziennikach,
• arkusze obserwacji,
• hospitacje diagnozujące,
• sprawozdania z realizacji programu.
2. Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:
• protokoły zebrań z rodzicami,
• informacje zwrotne od rodziców,
• zeszyt obserwacji dzieci.
3. Analiza twórczości dziecięcej:
• słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej.
4. Rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup.
5. Ocena grupy przez nauczyciela.
7. Prezentacje dokonań dzieci na stronie internetowej przedszkola.
8. Materiał reportażowy, np. zdjęcia, nagrania itp.
9. Artykuły rodziców w gazetce przedszkolnej.
 
 
 
      Janusz Korczak
 
 
 
KONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZAMBROWIE
 
 
 
 
 
Wizja przedszkola
 
Pragniemy wychowywać człowieka:
- kochającego świat i ludzi
- rozumiejącego prawa i przestrzegającego obowiązki
- rozumiejącego znaczenie własnego życia i innych
- otwartego na świat i zjednoczonego z nim.
 
Misja
 
„ Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie- dziecko nie to, że będzie, ale jest już człowiekiem.”
 
Baza przedszkola:
 
Placówka posiada 5 sal dydaktycznych (wyposażonych w meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy). Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych.
W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp. Przedszkole dysponuje małą salą do prowadzenia zajęć logopedycznych, terapeutycznych i pracy indywidualnej. Zapleczem kuchennym, sanitarnym i administracyjnym. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy. Na terenie placówki jest ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa.
Grupa dzieci tzw. „nieżywieniowa” wykorzystuje do zajęć dydaktycznych salę w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie.
 
 
DZIECKO, RODZIC, RADA PEDAGOGICZNA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
DZIECKO
 
•twórcze
•aktywne       
•ciekawe świata
•radosne
•szczęśliwe
•ufne
 
 
RODZICE
 
•zaangażowani
•życzliwi
•otwarci
•wyrozumiali
•komunikatywni
•operatywni
 
 
RADA PEDAGOGICZNA
 
•wykształcona
•kompetentna
•otwarta na pomysły dzieci
•podejmująca działania innowacyjne
•tworząca programy edukacyjne
•poszukująca nowych metod pracy z dzieckiem
•otwarta na współpracę ze środowiskiem
•dbająca o bazę dydaktyczną i materialną
 
 
PRZEDSZKOLE
 
•bezpieczne
•nowoczesne
•funkcjonalne
•dobrze wyposażone
• pełne dzieci
•rozbrzmiewające śmiechem i radością dzieci
•otwarte na otaczające środowisko
•znające i realizujące potrzeby dzieci i rodziców
•cieszące się uznaniem w środowisku
 
 
ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:
 
•jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
•ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
•potrafi współdziałać w zespole,
•akceptuje odrębność innych
•jest zainteresowany nauką i literaturą,
•jest samodzielny,
•dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami,
•jest aktywny w podejmowaniu działań,
•lubi działania twórcze,
•jest wrażliwy estetycznie,
•akceptuje zdrowy styl życia,
•ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
•cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
•czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 
      Koncepcja funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie, wypływa z celów, zadań i funkcji tej placówki zawartych w statucie obecnie obowiązującym.
     Głównym celem przedszkola jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.
     Zadanie dotyczy opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem społecznym i moralnym wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
     Realizacja tych zadań odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami, ze środowiskiem, organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją doskonaląc swoje umiejętności.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.
 
 
Aby zrealizować w/w zamierzenia Nasze Przedszkole przyjmuje do realizacji
 
CELE I ZADANIA GŁÓWNE :
 
1.   Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 
2.   Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 
3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 
4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
 
5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 
6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 
7. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 
8. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.
 
ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
 
W zakresie bazy:
 
Wymiana mebli dwóch salach do zajęć z dziećmi
 
 
 
W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
 
Rozwijanie talentów i pasji dziecka,
 
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego zwrócenie uwagi na obniżenie wieku szkolnego,
 
Kontynuowanie ćwiczeń rozwijających i usprawniających mowę dziecka,
 
Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 
 Pedagogizacja  nauczycieli i rodziców, poprzez spotkania ze specjalistami.
 
Mobilizować rodziców do współpracy z dyrekcją i radą pedagogiczną przedszkola.
 
Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
 
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 
Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 
 
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
 
Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem,
 
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, promowanie placówki w regionie,
 
Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy,
 
Wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
NR 3 W ZAMBROWIE
 
 
 
OBSZAR I
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA
 
WYMAGANIE
1.2. DZIECI SĄ AKTYWNE
OBSZAR III
FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 
WYMAGANIE
3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA
 
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
Mocne strony:
Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.
Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy.
* Zadania stawiane dzieciom są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
Dzieci wdrażane są do różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.
Rodzice uczestniczą w uroczystościach i imprezach organizowanych przez przedszkole.
Prowadzone są akcje charytatywne .
Organizowane są uroczystości przedszkolne.
* Odbywają się dodatkowe zajęcia dla dzieci np. język angielski, tańce.
* Zapraszani są ciekawi ludzie np. listonosz, żołnierz.
Dyrektor motywuje nauczycieli do rozwijania u dzieci zdolności i zainteresowań aby nauczyciele w dalszym ciągu stosowali różnorodne metody i formy pracy z dziećmi.
 
 
Słabe strony:
* Małe uczestnictwo dzieci w różnych konkursach przedszkolnych.
* Słaba współpraca z rodzicami w ramach przygotowań dzieci do konkursów.
* Małe zaangażowanie rodziców w dodatkową współpracę z nauczycielem.
Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
1.       Przygotowywać dzieci do rozmaitych konkursów przedszkolnych: plastycznych, muzycznych, językowych.
2.      Organizować w przedszkolu różnego rodzaju konkursy dla dzieci: plastyczne, wokalne, recytatorskie.
3.      Zachęcić rodziców do pomocy w czasie przygotowań dzieci do udziału w konkursach.
4.      Motywować rodziców do interesowania się życiem przedszkolnych poprzez pomoc i udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
5.      Zaangażować rodziców w dodatkową pomoc i współpracą z nauczycielem.
6.      W dalszym ciągu pobudzać u dzieci zainteresowania i tworzyć warunki, aby dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-04